INOVACE

Dnešním inovátorům*kám chybí fantazie

Firmy, které po roce 2000 vsadily na digitální technologie a postavily na nich svůj byznys model, dnes patří mezi ty nejúspěšnější, nejbohatší a nejobdivovanější – Google, Amazon, Facebook (Meta), Apple. Své výjimečné postavení získaly díky inovaci – novému způsobu, jak vytvářet a zpeněžovat hodnotu.

Kolem roku 2010 odstartovala vlna digitálních transformací, ve které se tradiční firmy snažily úspěch digitálních průkopníků napodobit. Přebíraly nejen způsoby využití digitálních technologií, nejčastěji cloudu, ale také rétoriku, s jakou změny prezentovaly – cokoli digitálního označovaly za inovativní.

Spolu s firmami se tak bohužel transformovalo i to, co jako společnost považujeme za inovaci a její přínos. Když dnes někdo mluví o inovaci, nejčastěji má na mysli technologické řešení, které přispívá ke zvyšování výroby a/nebo spotřeby.

A to je škoda. Rejstřík toho, co lze inovovat a s jakým cílem, je totiž mnohem pestřejší.

Inovace ovlivňuje 3 další typy růstu


Dnes je běžné vnímat inovaci jako prostředek k ekonomickému růstu vyjádřenému pomocí HDP. Tím se z našeho zorného pole vytrácí ostatní formy růstu, které je třeba při snaze o inovaci zohledňovat:

  1. růst objemu využívaných přírodních zdrojů

  2. růst blahobytu

  3. růst přírodních zdrojů

Dnešní ekonomika stojí na přesvědčení, že když budeme zvyšovat HDP, jednoho dne zajistíme blahobyt všem lidem na planetě. To je hlavní argument, proč dnes usilujeme o růst HDP všemi prostředky a za každou cenu. Bohužel se ukazuje, že – navzdory prvotním úspěchům ve 20. století – není tahle strategie realistická.

Stávajícími způsoby nejsme schopni zajistit stejnou životní úroveň všem lidem na planetě, protože blahobyt dnes zajišťujeme růstem výroby a spotřeby, které jsou z velké části závislé na omezeném množství neobnovitelných zdrojů. Dřív než dosáhneme blahobytu všech, dojdou nám všechny zdroje.

Stojíme proto před obrovskou výzvou: najít cestu k růstu blahobytu všech, která nebude podmíněna růstem výroby a spotřeby všeho – protože umožní zajistit vše potřebné pro důstojný život za využití obnovitelných zdrojů.

Nejde přitom jen o energii, ale o všechny spotřebovávané materiály, které se musí buď přirozeně obnovovat, nebo je musíme umět neomezeně recyklovat.

Pojďme inovacemi podporovat důstojný život


Prvním krokem na cestě k růstu blahobytu všech je změna v našem uvažování o inovaci: důstojný život všech lidí je třeba považovat za konečný cíl a zvyšování HDP chápat jen jako do určité míry nutný, ale nikoli nejlepší možný prostředek k jeho dosažení.

Samozřejmě bude také třeba konkrétně popsat, co přesně žít důstojný život znamená. Otevírá se tím obrovské pole příležitostí k ne-technologickým inovacím. Klíčovou otázkou pro inovátory*ky se stává: Jak vytvářet hodnotu způsobem, který lidem umožňuje důstojně trávit svůj čas – v práci i mimo ní?

Odpovědi na tuto otázku budou vyžadovat zásadní změny v tom, jak chápeme roli firem ve společnosti, jak uvažujeme o vztahu k práci i jak hodnotíme (ekonomický) úspěch. Co přesně to bude znamenat, zatím není vůbec jasné, protože klíčovou vlastností jakéhokoli inovačního procesu je nepředvídatelnost výsledku.

Zaručené recepty na úspěch neexistují. Kdo ale překoná strach z nejistoty a najde způsob, jak postavit svůj byznys model na udržitelnosti, dost možná bude za dalších 20 let patřit do skupiny nejúspěšnějších, nejbohatších a nejobdivovanějších firem, podobně jako dnes pionýři digitální transformace.

Ale zpátky do přítomnosti:

Jak podle vás firmy vytváří nebo mohou vytvářet hodnotu způsobem, který umožňuje lidem důstojně trávit svůj čas v práci i mimo ní?

Nová vydání Bez Balastu jednou za 6 týdnů ve vašem emailu

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Líbí se vám naše práce?
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012