Příspěvkové organizaci
s dlouhou tradicí jsme pomohli
k cestě za respektující institucí

V průběhu dvouletého strategického plánování jsme ve spolu-práci se Zoo Brno vytvořili základ pro její dlouhodobý a udržitelný rozvoj k instituci 21.století.

O klientovi

Zoo Brno a stanice zájmových činností se stará o zvířata, návštěvníky i své zaměstnance už více než 70 let.

Zoo dneška musí tuto tradici rozvíjet ve zdravé a pečující organizaci, která si je vědoma zodpovědnosti nejen za lidi, kteří do ní přichází, ale i za ty, kteří ji sami tvoří. Je třeba systematicky nastavovat takové procesy a vytvářet takové podmínky, které přispějí k budování respektující a uvědomělé instituce 21. století.

A právě pro spolu-tvoření takové instituce nás Zoo Brno v roce 2022 přizvala.

Výsledky 2leté spolu-práce

 1. POSLÁNÍ – vyjadřuje účel, kvůli kterému organizace existuje. Pro Zoo Brno to jsou aktivity v průniku ochrany planety, vzdělávání a relaxu.

 2. VIZE – reprezentuje obraz budoucnosti, ke kterému chce organizace směřovat. Vize je Severkou, která při práci pomáhá držet správný směr, je zdrojem motivace, inspirace a klíčovým kritériem pro důležitá rozhodování. Pro Zoo Brno je takovou vizí probouzet v lidech sounáležitost s přírodou a podněcovat v nich touhu chránit její rozmanitost.

 3. STRATEGICKÉ CÍLE – šest oblastí strategického rozvoje a cílů, které určují jakým oblastem se bude Zoo při svém vývoji věnovat, a které vědomě opustí.

 4. ROLE, PROCESY A RITUÁLY - pro podporu naplňování stanovených cílů v každodenním fungování organizace

Jak si stojí Zoo Brno v očích zaměstnanců*kyň, návštěvníků*nic a města Brna?

Prvních šest měsíců spolu-práce jsme věnovali realizaci důkladné sondy do běžného fungování Zoo Brno. V prostorách zahrady jsme strávili stovky hodin rozhovory, dotazníkovými šetřeními ale i obyčejným pozorováním chování lidí i zvířat. Naší ambicí bylo pochopit, jakým způsobem a proč se lidé v Zoo chovají, a odkrýt citlivá místa v provozním i strategickém fungování celé organizace.

Data jsme získali díky;

 • Sérii rozhovorů s návštěvníky*nicemi Zoo během víkendových i všedních dnů.

 • Sběrem stovek zpětné vazby skrze pocitovou mapu Zoo, kterou jsme umístili jak do prostoru Zoo, tak do digitální podoby pro všechny občany a občanky Brna.

 • Realizací desítek hloubkových individuálních rozhovorů se zaměstnanci*kyněmi napříč celou organizační strukturou - od pokladní na vstupní bráně, přes chovatele*ky a ošetřovatele*ky až po management.

Data jsme poté další tři měsíce analyzovali, rozšiřovali a postupně předávali lidem uvnitř organizace. V řadě případů byla data velmi citlivého charakteru, proto jsme každému navazujícímu osobnímu či skupinovému setkání věnovali extra pozornost.

Zjištění, která ukazují nejen úspěchy, ale i slabá místa organizace, vám mohou dobře posloužit pro získání spojenců k potřebné změně, ale zároveň posílit stávající nebo vytvořit nové odpůrce.

Dobrá strategie je rozhodnutím, kterému předchází zodpovězení tří otázek: Kde jsme teď? Kde potřebujeme být? Jaké překážky nám stojí v cestě?

Výchozí stav jsme poznali velmi dobře, pro navazující roční fázi spolu-práce jsme vsadili karty na maximální participaci na výsledku. Stali jsme se především průvodci celého strategického plánování. Odborníkům*nicím na jednotlivé oblasti Zoo jsme vytvořili prostředí pro bezpečné inovace a především podpořili spolu-práci napříč odděleními, která je pro jakékoliv strategické plánování společně s podporou managementu naprosto klíčová.

Vybrané klíčové aktivity, které nás dovedly do cíle;

 • Bezpečné pilotování malých změn, ze kterých se tým učil novému přístupu. Hledali jsme cestu, jak lidem zkrátit učící se křivku, díky které budou dělat v budoucnu lepší strategická i provozní rozhodnutí. Proto jsme vytvořili 3 akční skupiny za účasti osob napříč odděleními a dali jim prostor měnit věci. Mapování nám odkrylo řadu dílčích nedostatků, které tyto týmy dokázaly v pilotním režimu rychle a především viditelně měnit. Vznikly tak například první změny v nabídce občerstvení.

 • Společná spolu-práce napříč odděleními. Předchozí strategie i strategické rozhodnutí přicházelo vždy shora dolů bez možnosti jakékoliv diskuze. To jsme chtěli společně s podporou nového managementu zcela otočit. Proto jsme v průběhu roku zrealizovali celou paletu tvůrčích i strategických setkání a workshopů, kde jsme dali hlas téměř všem. Na konečné podobně výstupů se podíleli více než 2/3 zaměstnanců*kyň celé stočlenné organizace.

 • Dvoudenní strategický offsite. I přes to, že někteří lidé pracují v Zoo více než 10 let, neměli za celou dobu možnost strávit v širším manažerském týmu žádný společný čas mimo pracovní prostory. Proto jsme uspořádali dvoudenní strategické setkání, na kterém padla ta nejdůležitější rozhodnutí. A zároveň jsme podpořili pocit týmové sounáležitosti.

 • Otevřená komunikace a sdílení. Po celou dobu projektu jsme kladli důraz na průběžné sdílení výstupů. To vyvrcholilo celoorganizačním setkáním, na kterém se všichni zaměstnanci*kyně měli možnost nejen seznámit s výsledky, ale zároveň přinést další náměty a poskytnou zpětnou vazbu.

Naše mise po změně přístupu a kultury stategického řízení skončila v jednom malém okamžiku, na který už asi nezapomenu. Na konci z jedné strategických schůzek mě tým prakticky "vyhnal" ze zasadečky s tím, že závěrečnou retrospektivu už zvládne sám bez mého vedení. V týmu, ve kterém se před dvěma lety prakticky kdokoliv bál vyjádřit svůj názor a nést spolu-zodpovědnost za fungování organizace to byla ohromná změna.

Marek Mencl Designér & Facilitátor

Role zoologických zahrad se mění ruku v ruce s tím, jak postupuje klimatická krize a dochází k dramatickému úbytku biodvirzity v ČR i na celé planetě.

Od 70. let minulého století klesl světový index biodiverzity o dvě třetiny. Zoo Brno je díky členství ve WAZA, EAZA a UCSZOO součástí prestižního mezinárodního společenství, které aktivně hledá řešení současných společensko-ekologických krizí, kterými jsou např. ztráta přirozeného prostředí nebo změna klimatu.

Mezinárodní spolupráce světových institucí zaměřených na ochranu biodiverzity spojuje jeden hlavní cíl – zastavit vymírání druhů.

Zoo Brno chce pomáhat městu Brnu prezentovat udržitelnost života na Zemi. Poslání Zoo promítneme do všeho, co děláme. Patří sem nejen komunikace s návštěvníky v areálu i mimo něj, nabídka zdravého jídla či udržitelných suvenýrů, ale také další služby, zážitkové i vzdělávací programy. V Zoo Brno jsme se rozhodli žít způsobem ohleduplným k přírodě, nejen o něm mluvit. I když víme, že cesta to nebude ani snadná, ani krátká, těšíme se, že se na ní spolu budeme potkávat

Radana Dungelová Ředitelka Zoo Brno

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012