Profesionálním pečujícím jsme usnadili každodenní práci

S Unií porodních asistentek jsme vytvořili službu, která zdravotníkům
v porodnictví pomáhá pečovat o rodiny, které přišly o dítě v průběhu těhotenství a kolem porodu.

O klientovi

Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence.

Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Během rok a půl dlouhého projektu sociální inovace jsme pomohli Unii porodních asistentek koordinovat mezioborový tým expertů.

Cílem bylo najít způsob, jak pomoct  rodinám zasaženým perinatální ztrátou, tedy úmrtím miminka v době kolem porodu. 

Výsledky dvouletté spolu-práce

  1. OBSAHOVÝ PORTÁL perinatalniztrata.cz, který poskytuje informační podporu pečujícím profesím

  2. METODIKA TELEFONICKÉ INFORMAČNÍ LINKY k účelům okamžité pomoci a poradenství

  3. KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY pro jednotnou komunikaci směrem ke klíčovým aktérům

  4. PROCESY propojující stávající služby s těmi novými

Rozsáhlý výzkum nás dovedl mezi zdravotníky a zdravotnice

Ve výzkumu mezi rodinami jsme zjišťovali, jaké péče se jim během těžké životní situace dostalo – nejen ve zdravotnických zařízeních, ale také na úřadech, od pohřební služby, od neziskových organizací, psychologů…

Identifikovali jsme řadu momentů, kdy… 

  • systém péče nenavazuje ideálně; 

  • pro zdravotníky či jiné pečující profese je náročné nést tíhu perinatální ztráty s rodinou

  • pro rodinu sestává celá zkušenost ještě bolestivější, protože nenachází pochopení a podporu, kterou potřebuje.  

Zároveň jsme zjistili, že možnosti podpory pro rodiny v období po prodělání perinatální ztráty jsou poměrně široké a zajišťuje je řada neziskových organizací v ČR. 

Díky Pábení a designovému procesu jsme navrhli službu, která doplňuje slepá místa v podpoře rodin procházejících perinatální ztrátou. Designové myšlení nám ukázalo, jak naši službu kontinuálně upravovat, nebát se jí měnit a pružně tak reagovat na potřeby zdravotníků a rodičů.
Marie Rumlenová Koordinátorka služby Perinatální ztráta

Podpora pro pečující profese

Výzkum ukázal, že jsou to překvapivě pečující profesionálové, komu dnes akutně chybí péče a kteří čelí riziku, že na nich péče v tak náročných situacích zanechá stopy traumatu. A jsou to také oni, kdo potřebují pro dobrou péči kvalitní a aktuální informace, ať už pro sebe, nebo pro předání rodinám. 

Porodní asistentky, lékaři a lékařky, sestry, ale také patologové, pohřební služba, úředníci a úřednice na matrice, krizové interventky a interventi, terapeutky a terapeuté mají často minimální možnost podpory v momentu, kdy pečují o rodinu procházející perinatální ztrátou. Podporou myslíme kvalitní, výzkumy podložené informace a psychologickou a kolegiální podporu, supervizi apod.

Opečovaná a informovaná zdravotnice či zdravotník může kvalitněji a empatičtěji pečovat o rodinu v těžké situaci

Posun v cílové skupině jsme diskutovali s 30 experty, zástupci zdravotnických a pomáhajících profesí a rodičů, a ti nám nám naše směřování potvrdili.

Dokonce jsme se ještě úžeji zaměřili na profesionály na začátku kariéry, kteří jsou více otevření přijímat nové postupy a aktivně se zajímat o sebepéči.

Dostupné a nízkoprahové řešení pro časově vytížené profesionály

Cestu k řešení nám ukázala pandemie Covidu 19 – na jaře 2020 jsme s týmem Unipa v paralelním projektu Rodím v klidu spustili za 4 týdny poradenskou linku a informační web k tématu porodů v době pandemie. Linka pomáhala rodinám, které pandemie zaskočila v citlivém období těhotenství. Řešení se ukázalo jako optimální i pro téma perinatální ztráty, protože je snadno dostupné, rychle po ruce a poměrně nízkonákladové na provoz. 

Výsledkem projektu je web
a infolinka dostupná všem

Jako řešení vznikl obsáhlý web perinatalniztrata.cz a telefonní linka, na které poskytují informace a podporu porodní asistentky a psycholožky, které aktivně rozšiřují materiály na webu o aktuální informace, komunikují s experty na dané téma a koordinují vznik nových materiálů. Nadesignované řešení tak může organicky dál růst a rozvíjet se podle potřeb, které se průběžně vynořují. 

Službu jsme napojili na stávající procesy
v organizaci

S Unipou jsme nedesignovali jen web a linku, ale také procesy, díky kterým linka a web mohou vrůstat do organizace UNIPA jako takové.

To se ukázalo jako velmi zásadní, protože celý systém vzniku nových materiálů, kvalita poskytovaných služeb i finanční a personální plánování takové služby musí být v souladu s procesy organizace.

„Dlouhodobě vnímám propojení firem a neziskových organizací, které jsou si hodnotově příbuzné, jako velice smysluplné. I nezisková organizace funguje dobře, pokud plánuje, umí se poučit z chyb, dobře si rozděluje úkoly, ale hlavně reaguje na skutečné potřeby svých cílových skupin. Právě tento přístup nám Pábení předává.”
Kateřina Hájková Klíčová Realizátorka pojektu Začít znovu

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012