Mezigeneračnímu centru jsme pomohli s adaptací na potřeby budoucích seniorů

Společně s TOTEM, z.s. jsme vytvořili podpůrnou koučingovou službu, která usnadňuje budoucím seniorům*kám hladký přechod do penze a mezigeneračnímu centru umožňuje lépe chápat a reagovat na potřeby klientů.

O klientovi

TOTEM již 25 let pečuje v rámci svého mezigeneračního centra v Plzni o aktivizaci seniorní populace 65+. S blížícím se nástupem do penze silné generace seniorů narozených v éře tzv. Husákových dětí předpokládá změnu chování a potřebové struktury nových klientů. Díky projektu bude Totem schopen lépe reagovat na měnící se nároky stárnoucí populace.

Výsledky roční spolupráce

  1. Podpůrná koučingová služba mapující s klientem úvodní vhled do problematiky přechodu do penze dostupná online i osobně za přítomnosti osobní konzutlace

  2. Vytvoření nástrojů, procesů a předání znalosti pro průběžný sběr a vyhodnocování dat o potřebách klientů pro další rozvoj organizace

  3. Návrh a spouštění pilotní komunikační kampaně na podporu tématu a sběru dalších poznatů a potřebách cílové skupiny

  4. Navázání spolupráce se strategickým partnerem z komerčního sektoru, který je schopen podpořit dlouhodobý provoz služby

Získání komplexního náhledu na situaci

Na začátku projektu jsme začali mapovat problematiku na dvou úrovních:

  1. Položili jsme si otázku, jaké faktory a trendy budou formovat život nadcházející generace seniorů*ek.

  2. Zároveň jsme zkoumali silné a slabé stránky Totemu jako organizace, abychom identifikovali výchozí bod inovace

Jaké jsou faktory a trendy v generaci 50-65?

V úvodní fázi projektu jsme se zaměřili na zmapování socioekonomické situace cílové skupiny. Intenzivně jsme rešeršovali existující zdroje na světové i tuzemské úrovni. Zároveň jsme mluvili s experty z oblastí sociálních služeb, výzkumu, pracovního trhu i státní správy. Absolvovali jsme přes 30 rozhovorů a setkání s lidmi z nastupující generace seniorů.

Během úvodních šesti měsíců se nám podařilo složit mozaiku současného stavu systému včetně predikcí budoucího stavu. Výzkumná fáze nám potvrdila, že nastupující generace seniorů, tedy naše cílová skupina, bude čelit novým sociálním i systémovým výzvám. Z toho však vyplynula zásadní otázka, která určila další směřování projektu: Jak dobře si je tato skupina vědoma výzev, před kterými stojí a jak se na jejich zvládání připravuje?

Kam v organizaci nasměrovat pozornost?

Definovali jsme si poslání kýžené přínosy organizace a ohodnotili schopnost jejich exekuce:

Spolu-práce na projektu pro Totem byla opravdu zábava. Jako hlavní úkol jsme vnímali především proveditelnost řešení, protože u sociálních inovací je vždy riziko, že se na ně organizaci nepovede dobře navázat. Podařilo se nám navrhnout prototyp služby, který lidé vnímají jako užitečný. Zároveň jsme vytvořili u veřejnosti o službu zájem a získali komerčního partnera. Na tomto základě jsme naskicovali i budoucí možné fungování služby v organizaci.

Michal Klaška Designér služeb

Úprava záměru a prototypování služby

Na základě zjištění z inspirační fáze jsme se mohli s větší mírou jistoty rozhodnout kudy se vydat v ideační fázi. Začali jsme s prozkoumáváním příležitostí k designu a postupně zužovali výběr směrem k příležitostem s nejvyšší pravděpodobností úspěšné exekuce a pozitivního dopadu.

Pro implementační fázi jsme vyhodnotili jako nejvhodnější následující aktivity:

  1. Vývoj prototypu koučingového rozhovoru zaměřeného na téma na přechodu do penze. Cílem prototypu bylo na jedné straně otestovat životaschopnost rozhovoru a zpětnou vazbu u cílové skupiny. Na druhé straně přinést klíčové vhledy respondentů cílové generace pro další inovační využití.

  2. Přitáhnutí pozornosti k tématu přípravy na důchod pomocí komunikační kampaně. Abychom mohli efektivně využít cenné vhledy získané v rozhovorech, rozšířili jsme tým o PR specialistku.

  3. Hledání strategických partnerství, která by podpořila pokračování aktivit i po skončení projektu jako takového.

Husákovy děti změní tvář České republiky

Husákovy děti, tedy generace narozená mezi lety 1965 – 1985, představují nejpočetnější skupinu obyvatel ČR, která začne za pár let odcházet do důchodu a bude tak představovat poměrně značné ekonomické i sociální zatížení pro stát.

Tito lidé zažili Sametovou revoluci a dokázali se adaptovat na naprosto odlišné životní, ekonomické a společenské podmínky, než je formovaly v dětství a mládí. Je pro ně typická kumulace pracovních a rodinných povinností nejen ve vztahu k péči o děti, ale často i o generaci rodičů. Zároveň se však necítí staří, sportují, cestují a baví se životem.

Tak jako v druhé polovině 20. století vznikla potřeba nalézt slovo Teenager pro dospívající generaci, vzniká v současnosti potřeba pojmenovat generaci lidí ve věku 50-65, která vykazuje zcela specifické rysy a potřeby, a věnovat jí náležitou pozornost.

Projekt Totemu a Pábení usiluje o prozkoumávání preventivních nástrojů, které pomohou nastupující generaci lépe čelit přicházejícím výzvám. Ruku v ruce s tím se snaží aktivně přispět k výzkumu dané problematiky sběrem kvalitativních dat, které prototyp služby produkuje.

Zapojte se i vy a pomozte Totemu a pečovat o nastupující generaci seniorů a přitáhnout k tématu více pozornosti.

"Díky spolupráci s Pábením jsme získali příležitost dívat se na věci od základu. Stává se nám, že přijdeme s nápadem na program, strávíme dlouhý čas přípravami, vynaložíme mnoho sil a prostředků na realizaci a zažíváme rozčarování z nepřijetí ze strany klientů. Pábení nám otevřelo cestu ke zkoumání nápadů od začátku, testování příležitostí, variant, ale také k nástroji, kterým je kvalitativní rozhovor, jako zdroj informací pro naši práci."

Mgr. Petra Bláhová zástupkyně ředitelky TOTEM, z.s.

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012