Prevence, změna klimatu, škody
na majetku, CSR jako byznys model

Pro Kooperativu jsme vymysleli a spustili prevenční program, který snižuje riziko škody na majetku a zároveň přispívá k adaptaci české krajiny na změnu klimatu.

Klíčová slova v titulku byla zadáním, se kterým za námi přišla pojišťovna Kooperativa. Oslovila nás, protože chtěla smysluplně reagovat na fakt, že probíhající změna klimatu zvýší četnost a závažnost škod na majetku způsobených živly.  

Spolupráci inicioval Odbor CSR (společenské odpovědnosti) s cílem najít způsob, jak ze své pozice přispět k řešení změny klimatu jinak než obvyklým sponzorským příspěvkem neziskové organizaci.

Od začátku jsme věděli, že výsledkem musí být prevenční program, protože prevence je hlavním strategickým pilířem odpovědnosti a udržitelnosti Kooperativy. Zároveň jsme věděli, že výsledná služba musí být navázaná přímo na byznys pojišťovny.  

Výsledkem spolupráce je prevenční program, v rámci kterého Kooperativa platí obcím studii proveditelnosti s cílem posílit schopnost krajiny zadržovat vodu v okolí obce – a tím snížit riziko vzniku škod na majetku způsobených záplavami. Za realizaci navržených opatření jsou obce odměňovány zvýhodněním pojistné smlouvy. 

Úvodní stránka letáku nabízející účast v prevenčním programu

Důraz na změnu systému

Koncept jsme vyvíjeli přes půl roku. Ze všech živlů jsme se nakonec zaměřili na záplavy a povodně, protože se vůči nim dá nejúčinněji bránit skrze preventivní opatření. Naší ambicí bylo ochránit před škodami na majetku co nejvíce lidí skrze změnu chování (ideálně) jednoho aktéra, a podpořit tak změnu na systémové úrovni. 

S tímto rámcem jsme začali mapovat problém. Vyzpovídali jsme několik expertů na krajinářství, vodohospodářství a změnu klimatu s cílem pochopit, jací aktéři jsou pro nás relevantní a jakým bariérám aktuálně čelí. Poznatky jsme poté vizualizovali pomocí mapy problému a mapy systému.

Vlevo mapa problému, vpravo mapa systému

Dozvěděli jsme se, že česká krajina je silně poškozená jednak historickými zásahy typu napřimování toků a odvodňování polí, jednak současným způsobem hospodaření. 

Také jsme identifikovali dvě skupiny, které mohou změnou svého chování nejvíce přispět k systémové změně: zemědělci, kteří ale často zůstávají pasivní kvůli nastavení dotací a ekonomickým problémům; a obce, které když už se rozhodnou adaptaci krajiny na změnu klimatu řešit, bojují s komplexitou tématu, kapacitami zaměstnanců obecního úřadu a nedostatkem finančních prostředků. 

Díky Pábení se nám podařilo z velmi obecného zadání „působit preventivně v oblasti majetkového pojištění“ dospět až k návrhu a realizaci konkrétní komplexní služby. Vážíme si toho, že Pábení kromě vždy profesionálního a konstruktivního přístupu přináší do mnohdy zapeklité práce nadšení a nekončící optimismus.
Karolína Knížová CSR specialistka v Kooperativě

Slepá cesta s koalicí

Kooperativa má předchozí zkušenost s preventivním projektem v oblasti dopravní bezpečnosti, kdy iniciovala vznik Platformy VIZE 0 usilující o různé podoby systémové změny. Chtěli jsme této zkušenosti využít, a tak jsme nejprve přemýšleli, jak by mohla fungovat koalice v oblasti adaptace krajiny na změnu klimatu. 

V diskuzích se ale rychle ukázalo, že se každý zaměřujeme na trochu jiný aspekt koalice a pro její popis používáme rozdílný jazyk. Nedařilo se nám proto dobrat se shody nad tím, o čem by koalice měla být a jak by měla fungovat. 

Vytvořili jsme proto canvas a sadu karet. Každé políčko canvasu odpovídalo některému aspektu koalice – cíle, role pojišťovny, přínos, způsob fungování, podmínky a parametry členství. Karty popisovaly varianty každého aspektu. 

Vlevo karty, vpravo vyplněný canvas

Každý o samotě vyplnil canvas, ve kterém popsal svou vizi koalice. Pak jsme uspořádali setkání, na kterém každý představil svůj návrh, společně jsme rozebrali silné a slabé stránky každého z nich a následně poskládali finální podobu koalice. 

Nakonec jsme ale myšlenku koalice opustili úplně. Nabízely se dvě varianty: koalice zaměřená na škody na majetku a cílená zejména na další pojišťovny – ta by ale do značné míry kopírovala aktivity České asociace pojišťoven, což Kooperativa nechtěla; nebo koalice zaměřená na adaptaci krajiny na změnu klimatu, ve které by ale Kooperativa nemohla zastávat vůdčí roli kvůli chybějící expertíze.

Identifikace příležitostí a design služby


Vrátili jsme se k výsledkům mapování s cílem zaměřit se na některého z aktérů. Zatímco zemědělcům Kooperativa žádné speciální pojištění nenabízí, obcím ano. V dalších krocích jsme se proto zaměřili na místní samosprávy.

Ve snaze identifikovat překážky, s jejichž překonáním bychom mohli obcím pomoct, jsme vytvořili schéma popisující proces návrhu a tvorby adaptačních opatření v krajině. Díky tomu jsme si uvědomili, že toho o problematice nevíme dost – a tak jsme absolvovali další dvě kola rozhovorů s experty. 

Schéma s hrubým popisem procesu návrhu a realizace adaptačních opatření

Nakonec jsme identifikovali bariéru, kterou pojišťovna dokáže odstranit. Zjistili jsme totiž, že zatímco samotnou realizaci opatření lze z větší části financovat z dotací, tak úvodní studii – bez které obec neví, v jakém je krajina stavu a co jsou vhodná opatření – si musí v naprosté většině případů zaplatit ze svého. Může se ovšem stát, že studie neodhalí žádné závažné zranitelnosti, a tak se většina obcí zdráhá do ní investovat. Jinými slovy, bojí se udělat první krok.

Na základě poznatků z doplňujících rozhovorů s experty jsme detailněji promysleli možnou podobu programu, a poté ověřili srozumitelnost a atraktivitu propozice během rozhovorů s vybranými starosty a starostkami. Při rozhovorech jsme používali maketu letáku a schéma popisující fungování programu. 

Maketa letáku a schéma s popisem fungování prevenčního programu, které jsme používali při rozhovorech se starosty a starostkami

Dílčí postřehy starostů a starostek jsme zahrnuli do závěrečné zprávy, která celý záměr podrobně popisovala a která sloužila jako podklad pro interní jednání o rozpočtu na realizaci. 

Jednání naštěstí dopadla dobře, a tak od konce roku 2021 pomáháme prevenční program rozběhnout. Byli jsme oporou při nastavování interních procesů, našli partnera Voda, lidé, krajina, který zajišťuje realizaci studií, a pomohli najít způsob, jak výsledky studií využít pro aktualizaci pojistné smlouvy. 

V rámci pilotního provozu jsme zapojili 7 obcí, které by měly mít hotové studie proveditelnosti na konci podzimu 2022. V dalším roce pak budeme program nadále vylepšovat a rozšiřovat do dalších 10 obcí.

Detaily celého projektu a spolupráce s Kooperativou jsme odkryli i v rámci
Hovorů o Designu. Pusťte si záznam.

Design programu oceňuje i odborná porota expertů a expertek na zodpovědný a udržitelný rozvoj

Líbí se vám naše práce?

Pojďme se pobavit, jak můžeme pomoct vám

Marek Mencl
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012