Usnadnili jsme firmám cestu
k udržitelnému podnikání

Se spolkem Doughnut Czechia jsme v Česku otevřeli dialog
o regenerativní ekonomice, firmám skrze workshopovou aktivitu usnadnili cestu ke zodpovědnému podnikání a spolku zajistili dvouleté financování. 

O klientovi

Neziskový spolek Doughnut Czechia tvoří skupina expertů*tek i aktivních nadšenců*kyň, která chce v Česku podporovat spravedlivý přechod k udržitelné ekonomice.

Vytváří příležitosti pro vzdělávání a osvětu v oblasti spravedlivé tranzice vycházející z konceptu Doughnut Economics

Výsledky spo-lupráce

 1. DOUGHNUT MODEL PRO ČESKO - vizualizace prosperujícího Česka
  v 19 socio-ekonomických a environmentálních doménách

 2. WORKSHOP: KOMPAS UDRŽITELNÉHO PODNIKÁNÍ - aktivita, která skrze 21 otázek a odpovědí pomáhá firmám nastavit cestu
  ke zodpovědnému podnikání 

 3. MINIKONFERENCE 3 TVÁŘE SPRAVEDLIVÉ TRANZICE  2023 - 70 lidí napříč sektory hledalo celý den praktické cesty k naplnění vize dobrého života v mezích planety pro všechny 

 4. ZÍSKÁNÍ DVOULETÉHO VZDĚLÁVACÍHO GRANTU VE VÝŠI 2,4 MIL. KČ - určeného na další rozvoj organizace a jejích aktivit

Doughnut model pro Česko přibližuje
v 19 doménách podobu prosperity Česka
pro 21. století 

Zapojením 20 mezioborových odborníků a odbornic jsme v průběhu 6 strategických workshopů určili 9 socio-ekonomických a 10 environmetálních domén a indikátorů, které nabízí prostor k diskuzi o tom, co znamená žít dobrý a bezpečný život.

Vizualizace vznikla na základě globálního modelu Doughnut od britské ekonomky Kate Raworth. 

Pohled na podobu českého modelu Doughnut k roku 2022 nám ukazuje,
že k naplnění vize o důstojném životu potřebujeme víc než dokončit dálniční síť a zrychlit stavební povolení.

Kompas nám zdůrazňuje klíčové výzvy jak ze socio-ekonomických, tak environmentálních oblastí:

 • Více než pětina domácností vydává za bydlení a náklady s ním spojené přes 40 % svých příjmů.

 • 2/3 zaměstnanců*kyň nedosáhnou na minimální důstojnou mzdu, která aktuálně činí přes 45.000 Kč hrubého.

 • Čelíme vysoké majetkové nerovnosti, kdy 1 % nejbohatších vlastní majetek, jehož hodnota odpovídá majetku „dolních“ 90 % lidí.

 • Naše emise skleníkových plynů od přelomu tisíciletí stagnují. Česko patří k zemím s nejvyšším počtem vyprodukovaných přímých emisí na světě v přepočtu na obyvatele, mimochodem vyšším než v Číně.

 • Přicházíme o pestrost života ve volné krajině a většina orné půdy je ohrožena půdní nebo větrnou erozí. Zároveň více než polovina evropských firem je přímo závislá na zdrojích, které jim příroda poskytuje.

Více informací o Doughnut Modelu https://www.doughnutczechia.cz/doughnut-pro-cesko

Volně dostupná vzdělávací workshopová aktivita pro firmy a skupina 50 nezávislých průvodců*kyň z celého Česka 

Na teoretický ekonomický model jsme navázali tvorbou praktické workshopové aktivity, která firmám pomocí 21 otázek a vždy 5 možných odpovědí pomáhá identifikovat příležitosti pro udržitelný a zodpovědný rozvoj. 

Výsledná aktivita nevyžaduje žádnou přípravu předem a management firmy ji může sám, případně pod vedením externího průvodce*kyně, projít během tří hodin. Na konci setkání získá nové vědomosti z oblasti zodpovědného podnikání, pohled na to, jak stávající podnikání podporuje dobrý život lidí,
i náměty na další rozvoj. 

Šíření aktivity díky vyškoleným  průvodcům
a průvodkyním 

Aktivitu jsme se rozhodli nabízet bezplatně a její prvotní šíření mezi firmy provést skrze externí průvodce a průvodkyně.

V roce 2023 jsme uspořádali čtyři online setkání pro 160 zájemců a zájemkyň, kteří se chtěli s aktivitou seznámit. Více než polovina z nich pak projevila zájem o poskytnutí všech podkladů pro hladké vedení workshopu ve firmách. 

Během jednoho roku se nám tak podařilo vytvořit jednu z největších facilitačních sítí v Česku. 

Více informací o Kompasu a možnosti školení najdete na https://www.doughnutczechia.cz/kompas 

V rámci mezinárodního Global Donut Day jsme
v Praze uspořádali celodenní minikonferenci
pro 70 lidí napříč sektory 

Vytvořili jsme prostor pro dialog o příčinách dnešních krizí a v Kampusu Hybernská uspořádali minikonferenci 3 TVÁŘE SPRAVEDLIVÉ TRANZICE

Zastřešili jsme veškerou produkci celé akce - vymysleli jsme koncept, získali hlavní hosty a hostky, postarali se o propagaci a průběh celého dne

Koncept akce jsme opřeli o myšlenku rozvoje 3 kompetencí na úrovni jednotlivých organizací, které můžeme rozčlenit do tří základních sektorů:

 • firmy tvoří byznysový sektor,

 • úřady tvoří sektor státní správy a samosprávy,

 • a všechny organizace, které nemají jako svůj primární smysl existence tvorbu zisku, tvoří ne*ziskový sektor — vedle tradičních neziskovek jsou to tedy například školy či nemocnice.

Při zajišťování dobrého života v mezích planety má pak každý sektor svou klíčovou kompetenci: byznys produkuje, stát redistribuuje, neboli přerozděluje, a ne*zisk reprodukuje, neboli obnovuje.

Sektory se navzájem potřebují, protože úspěch jednoho vytváří podmínky pro úspěch zbylých dvou.

Jak akce probíhala a co si z ní neseme do další práce shrnujeme v tomto článku.

Nabytou zkušenost jsme uplatnili při získání dvouletého vzdělávacího grantu ve výši 2,4 mil. Kč. 

Společně se spolkem Doughnut Czechia jsme vymysleli, podali žádost
a úspěšně získali grantovou podporu na další rozvoj aktivit spolku ve výši 2,4 mil. Kč
. V následujících dvou letech se tak díky podpoře z Národního plánu obnovy budeme soustředit na: 

 • Šíření workshopové aktivity k firmám - skrze online i osobní workshopy po celé ČR. 

 • Vytvoření nové workshopové aktivity k byznys modelu - stávající podobu aktivity, která se primárně soustředí na provozní stránku firmy, rozšíříme o další vrsty byznys modelu firem. 

 • Adaptace workshopové aktivity do prostředí výuky - pozitivním nezamýšleným dopadem naši aktivity je její časté využívání při výuce na vysokých a středních školách. Aktivitu tak chceme pro tyto účely uzpůsobit.

 • Uspořádání dalších dvou ročníků minikonference 3 TVÁŘE SPRAVEDLIVÉ TRANZICE  - v letech 2024 a 2025 navážeme na první úspěšný ročník a 100 účastníkům*nic napříč sektory nabídneme podnětné prostředí pro diskuzi o příčinách dnešních krizích a náměty na cesty, jak je řešit. 

Za necelých 18 měsíců intenzivní spolu-práce s Pábením se nám podařilo přinést do Česka nový pohled na ekonomiku a díky sérii aktivit otevřít firmám cestu k zodpovědnému a udržitelnému podnikání.

Jarmila Bíšková předsedkyně spolku Doughnut Czechia

Udržitelná transformace
není volnočasová aktivita

Lidé v organizacích často zastávají v tématu udržitelnosti dva rozporuplné postoje:

 • Na jednu stranu už dnes málokdo vyloženě popírá, že se nacházíme uprostřed polykrize a že je třeba něco dělat. Většinou zaznívá: „Každý musíme začít u sebe a chovat se odpovědně.“

 • Na druhou stranu, když dojde na téma „co může dělat vaše organizace“, nejčastěji slyšíme, že nic, dokud ke změně nedá pokyn nějaká vyšší moc.

Jinými slovy, dnes nejčastější postoj lidí v organizacích je: „Ano, situace je vážná, je třeba něco dělat a každý musíme začít u sebe… ve svém volném čase“. Jako kdyby začátek pracovní doby znamenal, že vstupují do alternativní reality, ve které polykrize neexistuje.

Tuto apatii potřebujeme rozbít.
Udržitelnost není volnočasová aktivita.

Musíme hledat způsoby, jak dobrý život v mezích planety pro všechny zajišťovat i v pracovní době. K tomu ale potřebujeme zásadně proměnit to, jak organizace fungují.

Líbí se vám naše práce?
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012