Servisní organizaci Ministerstva školství jsme usnadnili cestu k inovaci vzdělávacích programů a služeb

Ve spolu-práci s Národním pedagogickým institutem jsme za 7 týdnů navrhli a ověřili prototyp nové digitální služby pro celoživotní vzdělávání učitelů a ředitelů.

O klientovi

NPI ČR je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajišťuje přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání.

Stará se o metodickou podporu škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výsledky tříměsíční spolu-práce

 1. Ověřený prototyp digitální vzdělávací platformy, která nabízím učitelům a ředitelům škol podporu v celoživotním vzdělávání

 2. Identifikace příležitosti pro dlouhodobý rozvoj platformy na základě dat získaných z osobních rozhovorů i analýzy dat

 3. Přenos inovačních a designérských kompetencí k týmům, které tvoří obsah a komunikaci kurzů pro celoživotní vzdělávání

Od záměru přes definici problému
k výslednému ověřenému řešení za 7 týdnů

Do projektu jsme vstupovali s velmi silným záměrem tvorby jednoho místa, na kterém najde učitel a ředitel vše, co potřebuje ke své práci, rozvoji a inspiraci. Ale chyběly nám jak reálné motivace budoucích uživatelů, tak především v týmu sdílená představa toho, jak takové jedno univerzální digitální místo může vypadat a jakou službu má nabízet.

Proto jsme si sedmitýdenní projekt rozdělili do čtyř fází:

 1. Pochopení reálných potřeb a obav učitelů a ředitelů spojených s profesním vzděláváním

 2. Syntéza a vizualizace dat pro zacílení naši pozornosti

 3. Sdílení nápadů a společná tvorba pro vzájemné vyjasnění, čeho a proč chceme dosáhnout

 4. Reálné ověření výsledků naší tvůrčí práce s lidmi, kteří budou službu používat, a zapracování poznatků do výsledného řešení

1/ Jádro pochopení lidí a jejich postojů pomocí série hloubkových rozhovorů

V rukou jsme měli propracovanou technickou analýzu stavu aktuální aplikace, nekonečné množství analýz a dat všeho druhu. Ale chybělo nám to hlavní — člověk a jeho postoje a očekávání spojené s profesním vzděláváním.

Proto jsme jádro dvoutýdenního designového výzkumu upnuli k sérii hloubkových rozhovorů s učiteli*kami a řediteli*kami z mateřských, základních a středních škol.

Klíčem k úspěchu jakékoliv snahy o inovaci je schopnost podívat se na problém z odstupu a především pohledem lidí, kterým chcete skrze změnu zlepšit jejich život. Tato snaha byla ústředním motivem naši spolu-práce s NPI a já jsem moc rád za otevřenost a pokoru, se kterou ji celý tým přijal za svou.

Marek Mencl Designér & Facilitátor

2/ Nerelevantní a opakující se nabídky na vzdělávání jako nejčastější problém učitelů a ředitelů

Při syntéze dat jsme velmi rychle začali nacházet opakující se vzorek poznatků. Stávající systém dalšího vzdělávání v sobě nese;

 • Absenci jakéhokoliv kvalitativního filtru, protože lidé jsou zavaleni opakujícími se nabídkami od neznámých lektorů

 • Důležitost aktivního zapojení role ředitele*ky, který*á tyto nabídky filtruje a posílá dále do učitelského sboru ke zvážení

 • Prvky prohlubování nerovností mezi městy a venkovem, protože kvalitní kurzy jsou často pouze ve městech. Což představuje pro řadu lidí jak finanční, tak především časovou zátěž, která se umocňuje potřebou péče o domácnost a rodinu. Proto i značná část lidí preferuje kvalitní online vzdělávání.

3/ Jak doručit cenově dostupný, kvalitní a do praxe přenositelný vzdělávací obsah

Do pátého týdne projektu jsme přicházeli s lepším pochopením problému, který chceme řešit, a lidí, pro kterého ho řešíme. Před sebou jsme měli tři kritické otázky, na které jsme chtěli najít odpověď.

 1. Jak učitelům nabídnout vzdělávání, které bude odpovídat jejich časovým možnostem a mentálním kapacitám?

 2. Jak uplatnit nabyté zkušenosti a informace do každodenní praxe?

 3. Jak k učitelům dostat relevantní obsah, který je bude zajímat?

Protože cest mohlo být mnoho a my měli omezený čas, sáhli jsme po praxí ověřené metodice Designu Sprintu. Na čtyři dny jsme se s celým týmem usadili do jedné místnosti a společně postupně tvořili.

 • První den jsme vedli doplňující krátké rozhovory s experty*kami na dané téma a ujasnili si zadání

 • Druhý den jsme si sdíleli příklady dobré praxe a individuálně i skupinově vymýšleli možná řešení

 • Třetí den jsme vybírali ty nejsilnější nápady a společně stavěli základy budoucímu řešení

 • Čtvrtý den jsme tvořili digitální prototyp celé služby a připravovali se na uživatelské rozhovory v dalším týdnu.

4/ Na závěr zpět k lidem a k dopracování prototypu řešení

Závěrečný týden jsme opět strávili s učiteli*kami a řediteli*kami. Vedli jsme sérii rozhovorů a testování, díky kterým jsme dostali okamžitou zpětnou vazbu na srozumitelnost a především potenciální přínos našeho řešení.

Klíčová zjištění jsme společně s dalšími detaily rozpracovali do výsledného prototypu služby.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků jako pákový bod pro změnu českého školství


Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je proces, který je významným prvkem celoživotního profesního rozvoje pedagogických pracovníků. Pomáhá zabezpečit úroveň vzdělávacího systému a zároveň slouží jako nástroj na jeho podporu a inovaci.

DVPP tedy může být významným prostředkem = pákovým bodem, jak dosáhnout změny ve školství, ale jenom za předpokladu, že bude kvalitní a bezbariérový.

K tomu potřebujeme nejen silnou politickou podporu (ta společenská snad už ani nechybí), ale také kvalitní design veřejných služeb. Cítíte to stejně? Potkejme se!

S týmem NPI ČR nás pojí nejen chuť zlepšovat kvalitu služeb v českém školství, ale také zájem přispět k celkové změně toho, jak vypadají české veřejné služby.

Proto pokud s námi sdílíte pocit, že české veřejné služby potřebují razantní HOP do 21. století, ozvěte se mi na marek@pabeni.cz. Já a tým NPI ČR se s vámi moc rádi potkáme, nasdílíme své zkušenosti a třeba vymyslíme hezkou spolupráci.

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012