Investice do obnovy krajiny jako způsob, jak si pojistit dlouhodobý byznysový úspěch

S Kooperativou jsme postavili Prevenční program pro odolnější krajinu, skrze který investuje do systémových změn potřebných pro to, aby se pojistnému byznysu dařilo i v budoucnu.

O klientovi

Kooperativa nás přizvala ke spolupráci, protože hledala způsob, jak téma změny klimatu propojit s tématem prevence, které je hlavním pilířem jejich strategie odpovědnosti a udržitelnosti.

Výstupy a výsledky 3leté spolupráce

 1. STRATEGIE SYSTÉMOVÉ ZMĚNY popisující, do jakých aktivit investovat pro dlouhodobou udržitelnost byznysu.

 2. NALEZENÍ A ZAPOJENÍ 5 ODBORNÝCH PARTNERŮ, kteří se podílejí na každodenním fungování programu.

 3. 13 OBCÍ ZAHÁJILO PROCES OBNOVY KRAJINY

 4. NASTAVENÍ ROLÍ A PROCESŮ potřebných pro každodenní chod programu. Uvnitř CSR týmu i směrem k partnerům.

 5. STARTOVACÍ GRANT včetně procesů pro přihlašování, hodnocení a výběr zájemců.

 6. PROPAGAČNÍ MATERIÁLY: brožura, webové stránky, intranetová stránka, PR články.

 7. MANUÁL popisující role a činnosti spojené s provozem programu pro snadnou předatelnost uvnitř Kooperativy.

 8. ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH: finalista v soutěži Ceny SDGs 2022 a ocenění Hvězda udržitelnosti 2023.

Díky Pábení se nám podařilo z velmi obecného zadání „působit preventivně v oblasti majetkového pojištění“ dospět až k návrhu a realizaci konkrétní komplexní služby. Vážíme si toho, že Pábení kromě vždy profesionálního a konstruktivního přístupu přináší do mnohdy zapeklité práce nadšení a nekončící optimismus.
Karolína Knížová CSR specialistka v Kooperativě

Úvodní mapování situace a dílčích výzev

Začínali jsme s velmi obecným zadáním: vymyslete prevenční program, který se bude týkat změny klimatu a bude napojený na majetkové pojištění.

Koncept jsme vyvíjeli přes půl roku. Za tu dobu jsme se opakovaně potkávali s experty na krajinářství, vodohospodářství a změnu klimatu s cílem pochopit, jací aktéři jsou pro nás relevantní a jakým bariérám aktuálně čelí. Poznatky jsme poté vizualizovali pomocí mapy problému a mapy systému.

Vlevo mapa problému, vpravo mapa systému

Dozvěděli jsme se, že česká krajina je silně poškozená jednak historickými zásahy typu napřimování toků a odvodňování polí, jednak současným způsobem hospodaření.

Také jsme identifikovali dvě skupiny, které mohou změnou svého chování nejvíce přispět k systémové změně: zemědělci, kteří ale často zůstávají pasivní kvůli nastavení dotací a ekonomickým problémům; a obce, které když už se rozhodnou adaptaci krajiny na změnu klimatu řešit, bojují s komplexitou tématu, kapacitami zaměstnanců obecního úřadu a nedostatkem finančních prostředků.

Zatímco zemědělcům Kooperativa žádné speciální pojištění nenabízí, obcím ano. V dalších krocích jsme se proto zaměřili na místní samosprávy.

Cesta k výsledkům a výstupům

Během dvou let jsme vyzkoušeli různé přístupy. Pro každou podobu programu jsme našli a zapojili vhodné odborné partnery, pomohli nastavit interní procesy a průběžně sbírali data o tom, co funguje a co nikoli.

Jako nejefektivnější se nakonec ukázala kombinace 3 aktivit:

 1. Přímá finanční podpora vybraných obcí skrze grant na úvodní studii proveditelnosti, ze které se zastupitelstvo dozví, v jakém stavu je okolí krajina, jak její stav zlepšit a kolik to bude stát.

 2. Bezplatný informační servis pro obce, skrze který Kooperativa zvyšuje povědomí o příčinách, důsledcích a způsobech řešení problému, upozorňuje na aktuální dotační výzvy a informuje o připravovaných změnách legislativy.

 3. Partnerství s neformálním uskupením Koalice pro krajinu, které usiluje o změnu systému dotací s cílem motivovat zemědělce k aktivnímu zapojení do obnovy krajiny.

Více informací o programu najdete na webu Kooperativy.

Změna klimatu povede ke stále častějšímu a intenzivnějšímu řádění přírodních živlů

Vlivem změny klimatu bude v Česku pršet méně často, ale o to intenzivněji. Česká krajina sužovaná stále častějšími a delšími suchy na to není připravena: čím sušší půda, tím hůře vsakuje déšť, který se pak hromadí na povrchu v podobě záplavy.

Nejúčinnější ochranou před záplavou je odtékající vodu zpomalit a umožnit jí postupně se vsáknout předtím, než doteče do zástavby v obci. Používají se k tomu opatření jako remízky, aleje, zatravněné pásy, průlehy či tůně. Na rozdíl od betonových hrází a dalších technických prostředků není voda odváděna pryč z území, a tak je krajina méně náchylná k suchu a půdní erozi. Díky využívání zelených prvků navíc přírodě blízká opatření přispívají k obnově druhové rozmanitosti.

Většinu nezastavěných pozemků vhodných pro realizaci adaptačních opatření využívají zemědělci, kteří si je často pronajímají od soukromých vlastníků. Bohužel ani zemědělci, ani vlastníci nemají v tuto chvíli motivaci své pozemky pro realizaci opatření poskytnout.

To se snaží změny Koalice pro krajinu. Do roku 2026 chce získat 100 000 podpisů pod petici, ve které vyzývá českou vládu ke změně dotačních podmínek s cílem motivovat zemědělce k aktivnímu zapojení do obnovy české krajiny.

Připojte svůj podpis a pomozte Koalici pro krajinu získat místo u stolu, kde se rozhoduje.

Líbí se vám naše práce?

Pojďme se pobavit, jak můžeme pomoct vám

Marek Mencl
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012